REGULAMIN SALI ZABAW

 1. Sala Zabaw Kakadu przeznaczona jest dla dzieci do lat 11.
 2. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
 3. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 4. Dzieci w s.z. pozostają pod opieką swoich Rodziców/opiekunów (osoby pełnoletniej) są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem w strefę s.z. do nałożenia ochraniaczy na obuwie, bądź zdjąć obuwie.
 6. Dzieci pozostają w s.z. bez obuwia wierzchniego ( w skarpetkach lub w obuwiu zmienionym).
 7. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na s.z..
 8. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem s.z..
 9. Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
 10. Jedzenie i napoje spożywane są poza częścią zabawową (w wyznaczonych do tego miejscach).
 11. Na terenie s.z. obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt.
 12. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem:
  • NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  • NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  • NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ – NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
  • ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWÄ„ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
 13. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na s.z..
 14. Właściciel oraz personel s.z. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 15. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci.
 16. Za rzeczy pozostawione w s.z. firma nie ponosi odpowiedzialności.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU